Toelichting Ondernemingsstrategie en rechtsvormwijziging

Iedere onderneming heeft een bepaalde rechtsvorm.
Veel voorkomende rechtsvormen zijn:
1. De eenmanszaak;
2. De personenvennootschap (zoals maatschap);
3. De BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

Vroeger of later zal de vraag aan de orde komen of deze rechtsvorm(nog) wel optimaal is.
Deze vraag wordt ingegeven bij het bepalen van de ondernemingsstrategie, zoals:
- Hoe is de belastingpositie;
- Wordt een samenwerking met derden beoogd? en/of
- Speelt een toekomstige overdracht van de onderneming een rol?

Wijziging van rechtsvorm.
Het wijzigen van een rechtsvorm kan zich in veel variaties voordoen.
Zoals hiervoor aangegeven is de ondernemingsstrategie hierbij het uitgangspunt.
Voorbeelden van rechtsvormwijziging zijn:
* Een eenmanszaak kan worden omgezet in een BV (bij voorkeur in een zogenaamde houdster-structuur).
* Maar ook omgekeerd: de onderneming kan terugkeren uit de BV (ook houdster-structuur) naar de directeur-grootaandeelhouder: er ontstaat dan weer een eenmanszaak.
* Het aangaan of beeindigen van een samenwerking kan leiden tot vorming of ontbinding van een maatschap.
* Er kan beoogd worden een fusie tot stand te brengen tussen ondernemingen, die in de BV-vorm worden gedreven. Diverse mogelijkheden dienen zich dan aan: een juridische fusie, een aandelenfusie, een bedrijfsfusie.
* Omgekeerd kan juist ook een splitsing van ondernemingen beoogd worden. Ook hier dienen zich meerdere mogelijkheden aan.
De rechtsvormwijziging dient in de vorm van een notariƫle akte tot stand wordt gebracht (met uitzondering van een maatschapscontract).

Gevolgen van rechtsvormwijziging.
Rechtsvormwijziging kan op diverse gebieden belastingheffing met zich brengen. Dit hoeft echter niet. De belastingdienst kan -vaak ingeval sprake is van een zakelijk belang- op verzoek van belastingheffing afzien. Wel worden bepaalde voorwaarden gesteld. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de gewijzigde rechtsvorm drie of zes jaren blijft voortduren. Bij een voorgenomen overdracht van de onderneming is het van belang hier rekening mee te houden. Ook worden bij of krachtens de belastingwet soms bepaalde faciliteiten geboden (bijvoorbeeld uitgestelde betaling) in het kader van overdracht van de onderneming binnen familiesfeer.
Nadat alle gevolgen in kaart zijn gebracht kan de afweging gemaakt worden om al dan niet tot een rechtsvormwijziging te besluiten

De rechtsvorm maakt dus ook onderdeel uit van de ondernemingsstrategie.
Rechtsvormwijziging vereist in zowel fiscaal juridisch als juridisch opzicht maatwerk. Uiteraard kunt u voor nadere informatie over rechtsvormwijziging geheel vrijblijvend contact opnemen.